Kategorier
Foton

Stortorget Kungsbacka – Lekande barn

Kategorier
Foton

Casselhuset Kungsbacka

Hörnet Vallgatan – Kyrkogatan i Kungsbacka.

Huset uppfördes 1902.

Tidigare var stadens tullhus beläget här. Delar av tullhuset finns bevarat i Casselhusets väggar.

I gamla tider fick man betala tull när man förde in eller ut varor ur städerna.

Tull vid stadsporten

Lilla tullen infördes 1622 och skulle erläggas för alla varor som fraktades in i städerna eller till marknadsplatserna. I syfte att nå så höga inkomster som möjligt koncentrerades handeln till dessa platser, s k landsköp totalförbjöds. Till stor del var det bönderna som kom i kläm. De måste föra in alla sina varor till städerna, även om de kunde få bättre pris av sin granne på landet. Allt skulle förtullas vid stadsporten. Till och med om dagsverksplikten bestått i att bärga hö på kronans ängar skulle tull erläggas när bonden fraktade in skörden i staden!

För att förhindra varusmuggling uppfördes staket och tullstugor runt städerna, vilket allmogen ålades att göra. Städernas borgare skulle sedan svara för underhållet. Trots att lilla tullen väckte stor irritation hos såväl bönder som borgare dröjde det ända till 1810 innan denna indirekta skatt försvann.

Kategorier
Foton

Utsikt från Hanhalsholme

Hanhalsholme är en udde i Kungsbackafjorden.

Här är lite av den utsikt vi hade.

Vi ser Rolfsåns utlopp.

 
 

Här, längst in i fjorden, rinner Kungsbackaån ut. Vi ser stadsdelen Kolla från ett ovanligt håll.

 
 

Nyponbuskarna livar upp med sina röda bär.